Obchodné podmienky | Beerwatch.sk

Obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť

Beerwatch, s. r. o.

so sídlom: Galbavého 1860/1, 841 01 Bratislava

IČO: 52 882 373

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.: 145191/B

kontaktné údaje:

email: info@beerwatch.sk

telefón: +421 910 597 727

www: www.beerwatch.sk

(ďalej len „Beerwatch”)

vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonní, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a ďalšou príslušnou legislatívou.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky spolu so zmluvou (ďalej len „Zmluva“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe piva, prípadne iného príslušenstva a prenájme pivných píp z ponuky Beerwatch prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.beerwatch.sk (ďalej len „internetový obchod” alebo „webová stránka“). Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pričom ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.
 2. Nákup prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať všetky subjekty bez obmedzenia v súlade s Obchodnými podmienkami (ďalej len „klienti“ alebo „klient“). Vzhľadom na to, že Beerwatch poskytuje predaj alkoholických nápojov, pri fyzických osobách je určený minimálny vek fyzickej osoby, a to 18 rokov. V prípade pochybností o veku Klienta, je Klient povinný preukázať Beerwatch alebo doručovateľovi tovaru, že dosiahol vek 18 rokov, inak je Beerwatch alebo doručovateľ tovaru povinný odoprieť dodanie tovaru.
 3. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 4. Znenie Obchodných podmienok môže Beerwatch meniť alebo dopĺňať, pričom aktuálne znenie Obchodných podmienok Beerwatch uverejní na webovej stránke, čím sa Obchodné podmienky stávajú účinné. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvného vzťahu uzatvoreného pred platnosťou nového znenia Obchodných podmienok.
 5. Klient berie zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky na vedomie a potvrdzuje, že všetky predzmluvné informácie týkajúce sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok mu boli sprístupnené prostredníctvom Obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a boli mu pred uzavretím Zmluvy sprístupnené prostredníctvom internetového obchodu Beerwatch. Klient môže taktiež zaškrtnutím políčka udeliť Beerwatch súhlas na zasielanie marketingových informácií od spoločnosti Beerwatch, pričom takýto súhlas môže Klient kedykoľvek odvolať prostredníctvom žiadosti zaslanej na emailovú adresu Beerwatch.

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Predmetom predaja sú alkoholické a nealkoholické nápoje, prípadne iné s tým spojené predmety a predmetom prenájmu sú pivné pípy a prípadne ďalšie príslušenstvo, pričom detailné technické a iné parametre a údaje sú uvedené v katalógu internetového obchodu uvedeného v podsekcii internetového obchodu Ponuka (ďalej len „Ponuka“).
 2. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v Ponuke. Ceny tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko Beerwatch nie je platcom dane. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie cien za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

III. Objednávka a uzavretie Zmluvy

 1. Tovary uvedené v Ponuke môže Klient zakúpiť/prenajať na základe objednávky, ktorú Klient realizuje vyplnením objednávkového formulára v internetovom obchode, a to bez nutnosti registrácie.
 2. Pri zadávaní objednávky si Klient vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby, prípadnú dobu trvania nájmu a spôsob doručenia.
 3. Pred odoslaním objednávky je umožnené Klientovi kontrolovať a meniť údaje, ktoré zadal do objednávky, a prípadne opravovať chyby pri zadávaní údajov v objednávke. Pri objednávaní tovaru je Klient povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Všetky údaje uvedené v objednávke sú považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Klienta o tom, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že súhlasí so spracovávaním osobných údajov.
 4. Objednávku Klient odošle kliknutím na tlačidlo “ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU”. Objednávka Klienta je nezáväzná.
 5. Klient zaslaním objednávky súhlasí so znením Obchodných podmienok ako aj ich príloh.
 6. Okamžite po obdržaní objednávky zašle Beerwatch Klientovi automatické potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú Klient pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie Zmluvy, má len informatívny charakter.
 7. Beerwatch spracuje objednávku do 24 hodín odo dňa jej obdržania, kedy zašle Klientovi na jeho emailovú adresu cenovú ponuku vypracovanú na základe nezáväznej objednávky Klienta, prípadne doplnenú o údaje/upravenú v zmysle bodu 10 tohto článku. Prílohou tejto cenovej ponuky sú aktuálne Obchodné podmienky, Informácie o spracovaní osobných údajov a formulár na odstúpenie od Zmluvy. Na e-mailovú adresu Klienta mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 8. Zmluva je uzatvorená až písomným akceptovaním takto vypracovanej ponuky spoločnosti Beerwatch Klientom prostredníctvom emailu. (ďalej len „Zmluva“). Takáto akceptácia Klientom je považovaná za záväzné akceptovanie ponuky Beerwatch vypracovanej na základe objednávky Klienta.
 9. V prípade ak má Klient záujem o službu doručenia tovaru, platí, že v objednávkovom formulári sa nenachádza informácia o celkových nákladoch spojených s dodaním tovaru, tieto náklady vypočíta Beerwatch v priebehu spracovania objednávky v zmysle bodu 7 týchto Obchodných podmienok, podľa logiky a cien uvedených v Ponuke, s ohľadom na vzdialenosť miesta dodania tovaru od sídla Beerwatch a následne zašle klientovi vypracovanú cenovú ponuku, ktorú Klient písomne akceptuje, čo bude považované za sfinalizovanie objednávky. V prípade, ak Klient cenovú ponuku Beerwatch nepotvrdí do 24 hodín, považuje sa to za nesúhlas Klienta s ponukou a neuzatvorenie Zmluvy v zmysle objednávky. Beerwatch je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky požiadať Klienta o dodatočné písomné potvrdenie objednávky prostredníctvom emailu. Uvedené ustanovenie sa vzťahuje aj na situáciu, ak Beerwatch nedisponuje tovarom požadovaným Klientom v zmysle objednávky a v cenovej ponuke navrhne Klientovi variant najpodobnejší Klientovým požiadavkám v zmysle objednávky.
 10. Potvrdenie objednávky a vypracovaná cenová ponuka je doručená na emailovú adresu Klienta.
 11. Všetky akceptácie cenovej ponuky Klientom v zmysle tohto článku sú záväzné. Klient môže zrušiť objednávku, dokiaľ mu nie je doručená cenová ponuka zo strany Beerwatch. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email Beerwatch uvedený v týchto Obchodných podmienkach.
 12. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Klienta pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je Beerwatch povinný dodať Klientovi tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Klientovi bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto Obchodných podmienok. Beerwatch informuje Klienta o chybe bez zbytočného odkladu a zašle mu na jeho emailovú adresu zmenenú cenovú ponuku v zmysle bodu 8 tohto článku.
 13. Vzniknutú Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ak nie je v týchto Obchodných podmienkach výslovne uvedené inak alebo ak sa v príslušnom prípade zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.
 14. Klient týmto súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Klientovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Klient používa a Klient si ich hradí sám.
 15. Klient týmto udeľuje Beerwatch výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, ak sú Klientom objednávané služby pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie spoločnosťou Beerwatch poskytnuté a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o skutočnosti, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od Zmluvy.

IV. Platobné podmienky

 1. Cenu kúpy/prenájmu tovaru, zálohu a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa Zmluvy môžu Klienti uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet Beerwatch uvedený vo faktúre zaslanej Klientovi ;
  • v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou pri osobnom odbere alebo doručení tovaru spoločnosťou Beerwatch,
 2. Spolu s cenou je Klient povinný platiť tiež náklady spojené s dodaním tovaru ako aj zálohu za prenajatý tovar v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti a platby kartou pri odovzdaní tovaru je cena splatná pri prevzatí tovaru. Beerwatch vydá Klientovi o takto zrealizovanej transakcii písomné potvrdenie.
 4. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na bankový účet je Klient povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby uvedeným na faktúre zaslanej Klientovi po akceptovaní cenovej ponuky. Bezhotovostné platby sú splatné v lehote uvedenej vo faktúre. V prípade, ak ide o úhradu objednávky, v zmysle ktorej má dôjsť k dodávke tovaru v kratšej dobe (do 24 hodín), je nevyhnutné preukázať úhradu ceny výpisom z účtu alebo inou formou. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Klienta uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Beerwatch.
 5. Klient je spolu s cenou za tovar povinný uhradiť i zálohu. Záloha plní výlučne zabezpečovaciu funkciu pre prípad mimoriadnych udalostí, ktoré môžu, ale aj nemusia nastať v budúcnosti počas trvania Zmluvy (napr. poškodenie, strata alebo iné znehodnotenie predmetu nájmu). Záloha je sumou, ktorá má návratný charakter, ak sú pre to splnené podmienky podľa Obchodných podmienok. Výška zálohy je uvedená v Cenníku. Klient je povinný celú sumu zálohy uhradiť pre prevzatím tovaru. Zloženú zálohu nie je Beerwatch počas trvania Zmluvy povinný vrátiť Klientovi.
 6. Záloha slúži na úhradu všetkých budúcich nárokov spoločnosti Beerwatch voči Klientovi, a to najmä za škodu spôsobenú na predmete nájmu, za ktorú nesie zodpovednosť Klient. Beerwatch má právo započítať všetky svoje nároky, ktoré mu vzniknú počas trvania Zmluvy ako aj po jej skončení voči Klientom, a to automatickou operáciou bez súhlasu Klienta. Zálohu nie je možné vrátiť Klientovi skôr ako budú vysporiadané všetky nároky Beerwatch zo Zmluvy. Beerwatch vráti Klientovi do 7 dní odo dňa vrátenia prenajatého tovaru, a to na účet Klienta uvedený v objednávke.
 7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté spoločnosťou Beerwatch Klientovi nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

V. Práva a povinnosti Beerwatch ako prenajímateľa

 1. Beerwatch je výlučným vlastníkom predmetu nájmu.
 2. Beerwatch má právo na zaplatenie ceny za zakúpený a prenajatý tovar a zloženie zálohy, a to vo výške vyplývajúcej zo Zmluvy uzatvorenej v zmysle objednávky Klienta.
 3. Beerwatch je povinný odovzdať tovar v stave spôsobilom na účel užívania ako vyplýva z jeho charakteru a v takomto stave ho aj po dobu trvania Zmluvy udržiavať, ak nie je v týchto Obchodných podmienkach uvedené inak. Zároveň je Beerwatch povinný odovzdať Klientovi tovar v čase dohodnutom s Klientom v Zmluve.
 4. Beerwatch umožňuje Klientovi nerušené užívanie predmetu nájmu bez obmedzení počas doby dohodnutej medzi zmluvnými stranami.
 5. Beerwatch je povinný vykonávať opravy predmetu nájmu, ktoré sú potrebné na udržanie predmetu nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a nie je v možnostiach Klienta predmetné opravy uskutočniť. V prípade, ak Beerwatch nedokáže vykonať opravu predmetu nájmu, vráti Klientovi cenu nájmu, resp. jeho alikvotnú časť vypočítanú podľa dní nájmu, počas ktorých bolo možné predmet nájmu Klientom používať. Beerwatch zároveň nezodpovedá za škodu či ušlý zisk Klienta spôsobenú poruchou predmetu nájmu.
 6. Beerwatch sa zaväzuje poskytnúť Klientovi všetky podklady, doklady a informácie, ktoré sú potrebné na riadne užívanie predmetu nájmu a splnenie povinností Klienta podľa Zmluvy a príslušných právnych predpisov.
 7. Beerwatch si vyhradzuje právo v prípade potreby akokoľvek zasiahnuť do obsahu internetového obchodu, vrátane zmeny ponuky katalógu ako aj týchto Obchodných podmienok, a to bez predchádzajúceho súhlasu alebo oznámenia Klientovi.
 8. Beerwatch je oprávnený obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služieb z operatívnych dôvodov na strane Beerwatch, vrátane zablokovania prístupu k službám, napr. v dôsledku nevyhnutnej správy, opravy, údržby obsahu internetového obchodu, zneužití služieb alebo závažného porušenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, týchto Obchodných podmienok alebo zákonných povinností zo strany tretej osoby alebo Klienta, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu a oznámenia Klientovi.

VI. Práva a povinnosti Klienta ako nájomcu

 1. Klient je povinný sa podrobne oboznámiť s týmito Obchodnými podmienkami, pravidlami užívania predmetu nájmu, postupmi objednávania služieb a uzavierania Zmluvy pred tým, ako prejaví záujem o tovar ponúkaný spoločnosťou Beerwatch.
 2. Klient plne zodpovedá za obsah ním poskytnutých údajov v rámci objednávky, ktoré musia byť pravdivé a úplne.
 3. Klient súhlasí s tým, aby mu Beerwatch zasielal všetky informácie o zmluvnom vzťahu na jeho emailovú adresu uvedenú pri objednávke.
 4. Klient je povinný riadne prevziať odovzdávaný predmet nájmu a prevzatie potvrdiť.
 5. Klient je povinný riadne a včas platiť cenu za tovar a zložiť zálohu.
 6. Klient je oprávnený počas trvania Zmluvy užívať predmet nájmu spôsobom, na ktorý je predmet nájmu svojim charakterom určený. Klient nesmie užívať predmet nájmu na účely, ktoré sú v rozpore s jeho technickým určením alebo na aký účel bol predmet nájmu vyrobený a určený.
 7. Klient je povinný počas doby nájmu, udržiavať predmet nájmu v neporušenom stave zodpovedajúcom primeranému opotrebeniu v súlade s technickým určením predmetu nájmu.
 8. Klient nie je oprávnený predmet nájmu scudziť, založiť, prenajať, požičať inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Beerwatch. V prípade, ak Klient poskytne predmet nájmu tretej osobe do užívania, zodpovedá za toto užívanie tak, ako by predmet nájmu užíval sám a znáša plné riziko a zodpovednosť za prípadne vady, ktoré sa na predmete nájmu vyskytnú.
 9. Klient je povinný sa vyvarovať užívaniu predmetu nájmu tak, aby na ňom vznikala vážna škoda, najmä vystavovať predmet nájmu vonkajším neprimeraným podmienkam. Klient je povinný sa o Predmet nájmu starať tak, aby nedošlo k jeho odcudzeniu, strate, poškodeniu alebo zničeniu.
 10. Klient nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do predmetu nájmu čo sa týka zmien predmetu nájmu, jeho úprav a opráv. Ak sa na predmete nájmu vyskytnú akékoľvek vady, je Klient povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať Beerwatch a uviesť aké vady sa na predmete nájmu vyskytli a umožniť prezretie predmetu nájmu, ak výslovne Beerwatch neurčí iný postup zistenia a odstraňovania vady.
 11. Klient je povinný sa o predmet nájmu riadne starať a zabezpečovať bežnú údržbu predmetu nájmu, a to všetko podľa pokynov Beerwatch. Klient nesie plnú zodpovednosť, ak postupuje pri užívaní predmetu nájmu v rozpore s odporúčaniami a pokynmi k používaniu predmetu nájmu alebo ak je predmet nájmu užívaný na iný účel na aký je určený.
 12. Predmet nájmu je Klient povinný vrátiť úplný, nepoškodený, vrátane originálneho obalu, v stave v akom ho prevzal, resp. stave zodpovedajúcom bežnému používaniu. Posúdenie kvality a kompletnosti predmetu nájmu pri jeho vrátení je v kompetencii Beerwatch. Klient je povinný predmet nájmu vrátiť so všetkým, vrátane príslušenstva a všetkých súčasti predmetu nájmu.
 13. Pri skončení nájmu, najneskôr však do 15:00 hod nasledujúceho dňa po dni skončenia nájmu, je Klient povinný vrátiť predmet nájmu Beerwatch. Spôsob počítania dĺžky nájmu je uvedený v objednávke Klienta a v časti Ponuka internetového obchodu. V prípade ak Klient nevráti predmet nájmu včas, Beerwatch je oprávnený naúčtovať klientovi ďalší deň prenájmu predmetu nájmu podľa podmienok uvedených v Ponuke. Beerwatch má prípadne nárok započítať sumu za takto predĺžený nájom zo sumy zloženej zálohy a v prípade ak nebude výška zálohy postačujúca, je oprávnený vyzvať Klienta na úhradu predmetnej sumy. Beerwatch má prípadne nárok na náhradu spôsobenej škody spôsobenej neskorým odovzdaním predmetu nájmu Klientom.
 14. Celkové nevrátenie predmetu nájmu pri skončení nájmu je závažné porušenie povinností Klienta a znamená neoprávnené užívanie predmetu nájmu a Klient stráca právo na vrátenie zálohy v celom rozsahu. Beerwatch má v tomto prípade nárok na náhradu spôsobenej škody spôsobenej neodovzdaním predmetu nájmu Klientom.
 15. Rovnako je Klient povinný vrátiť všetky prázdne pivné sudy, inak je Beerwatch oprávnený započítať sumu prázdnych pivných sudov zo zloženej zálohy a v prípade ak nebude výška zálohy postačujúca, je oprávnený vyzvať Klienta na úhradu sumy vo výške hodnoty prázdneho pivného sudu uvedenú v Cenníku. Náklady na dopravu pri vrátení predmetu nájmu znáša Klient.

VII. Zodpovednosť

 1. Beerwatch nie je zodpovedný za stratu, zničenie, odcudzenie alebo poškodenie predmetu nájmu prenajatého Klientovi. Nebezpečenstvo v tomto smere prechádza na Klienta v čase odovzdania predmetu nájmu Klientovi. Beerwatch nie je zodpovedný ani za následne alebo nepriame straty a škody, vrátane straty ziskov aj keď vznikli následkom alebo v súvislosti s nájmom a používaním predmetu nájmu. Klient uvádza do prevádzky predmet nájmu na vlastné riziko. Beerwatch nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú Klientovi alebo tretej osobe na základe užívania predmetu nájmu.
 2. Klient zodpovedá za užívanie predmetu nájmu v súlade s požiadavkami výrobcu a charakterom predmetu nájmu. Klient zodpovedá za to, že predmet nájmu nezaťaží právom tretej osoby, nescudzí, záložným právom, právom podnájmu ani ho nezverí do užívania osobe, o ktorej vie alebo musí vedieť, že predmet nájmu nie je spôsobilá užívať dohodnutým spôsobom.
 3. Klient zodpovedá za bežnú údržbu predmetu nájmu a včasné opravy podľa postupov dohodnutých v týchto Obchodných podmienkach.
 4. Klient zodpovedá za stratu, škodu, zničenie a odcudzenie predmetu nájmu, okrem prípadov vylučujúcich zodpovednosť podľa príslušných právnych predpisov. Akékoľvek odcudzenia, straty, zničenia a poškodenia predmetu nájmu nezbavujú Klienta povinnosti hradiť ceny za služby a zložiť zálohu.
 5. Tento článok sa primerane vzťahuje i na zakúpený tovar.

VIII. Dodanie tovaru

 1. Beerwatch sa zaväzuje dodať tovar riadne a včas v súlade so Zmluvou.
 2. Beerwatch sa Zmluvou zaväzuje prenechať Klientovi predmet nájmu do dočasného užívania na obvyklý účel, ku ktorému predmet nájmu slúži, a to v stave spôsobilom na riadne užívanie a Klient sa zaväzuje zaplatiť Beerwatch dohodnutú cenu a zložiť dohodnutú zálohu.
 3. Klient má právo podľa Zmluvy na riadne užívanie predmetu nájmu, a to primerane povahe a určeniu predmetu nájmu.
 4. Beerwatch je povinný objednávku Klienta splniť a predmet nájmu mu odovzdať v lehote a spôsobom určeným  v Zmluve, pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach uvedené inak.
 5. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 6. Informácie o nákladoch na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru a v zmysle Ponuky alebo Cenníka sú Klientovi po obdržaní objednávky spoločnosťou Beerwatch zaslané na emailovú adresu Klienta vo forme cenovej ponuky. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Klienta, znáša Klient riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 7. Ak je Beerwatch podľa Zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Klientom v objednávke, je Klient povinný prevziať tovar pri dodaní.
 8. V prípade, ak Beerwatch dopraví predmet nájmu, prípadne tovar Klientovi na miesto určené v Zmluve, Klient je povinný prevziať ho osobne alebo zabezpečiť, aby predmet nájmu prevzala osoba, nie mladšia ako 18 rokov, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie predmetu nájmu/tovaru uvedeného v Zmluve a podpísanie potvrdenia o prevzatí predmetu nájmu/tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie predmetu nájmu uvedeného v Zmluve je povinná predložiť Beerwatch cenovú ponuku spoločnosti Beerwatch, prípadne faktúru. Klient poskytne informácie o splnomocnení tretej osoby ako aj jej kontaktné údaje takejto tretej osoby spoločnosti Beerwatch prostredníctvom emailu. Beerwatch je oprávnený overiť totožnosť osoby, ktorá predmet nájmu/tovar preberá porovnaním identifikačných údajov tretej osoby s dokladom totožnosti takejto osoby, pričom takáto osoba s overením vyjadrí súhlas na preberacom protokole.
 9. V prípade, že je z dôvodov na strane Klienta nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Klient povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 10. V prípade, ak Klient neprevezme tovar a Beerwatch sa nedokáže s Klientom skontaktovať prostredníctvom telefonického kontaktu uvedeného v objednávke Klienta, vzniká Beerwatch nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí troch hodín o termínu dohodnutého zmluvnými stranami, je Beerwatch oprávnený odstúpiť od Zmluvy a ponúknuť predmet nájmu, prípadne tovar tretej osobe.
 11. V cene tovaru ani v cene dopravy nie je zahrnutý výnos tovaru a montáž tovaru.
 12. Klient je oprávnený pri prevzatí predmetu nájmu (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia.
 13. Klient nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na Klienta okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal Klient povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s Zmluvou tak neurobil.

IX. Trvanie Zmluvy a odstúpenie od Zmluvy

 1. Zmluva sa uzaviera na dobu určitú, najdlhšie však na dobu prenájmu  dohodnutú v Zmluve.
 2. Klient, ktorý uzavrel Zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od Zmluvy odstúpiť v zmysle týchto Obchodných podmienok a príslušných právnych predpisov. Klient, ktorý je podnikateľ môže odstúpiť od Zmluvy iba zo zákonných dôvodov.
 3. Klient má podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od Zmluvy za splnenia zákonných podmienok.
 4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je 14 dní
  • odo dňa uzavretia Zmluvy v prípade nájmu predmetu nájmu,
  • odo dňa prevzatia zakúpeného tovaru,
  • odo dňa prevzatia poslednej dodávky zakúpeného tovaru, ak je predmetom Zmluvy niekoľko druhov zakúpeného tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
  • odo dňa prevzatia prvej dodávky zakúpeného tovaru, ak je predmetom Zmluvy pravidelná opakovaná dodávka zakúpeného tovaru.
 5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy musí Klient odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy a to v stanovenej lehote podľa týchto Obchodných podmienok. 
 6. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Klient využiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy poskytovaný spoločnosťou Beerwatch. Odstúpenie od Zmluvy zašle Klient na emailovú alebo doručovaciu adresu Beerwatch uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Beerwatch potvrdí Klientovi bezodkladne prijatie formulára.
 7. Klient nemá vzhľadom na vlastnosti zakúpeného tovaru (pivo ako tovar podliehajúci skaze) právo bez dôvodu odstúpiť od Zmluvy a Beerwatch neposkytuje na takýto tovar záručnú dobu.
 8. Klient, ktorý odstúpil od Zmluvy, je povinný vrátiť spoločnosti Beerwatch tovar do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy. Klient nesie náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Beerwatch, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 9. Ak odstúpi Klient od Zmluvy, vráti mu Beerwatch bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to prevodom na bankový účet uvedený v objednávke Klienta. Beerwatch vráti Klientovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Klient súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 10. Ak Klient zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Beerwatch ponúka, vráti Beerwatch Klientovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 11. Ak odstúpi Klient od Zmluvy, nie je Beerwatch povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Klientovi skôr, než mu Klient tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar spoločnosti Beerwatch odoslal.
 12. Tovar musí vrátiť Klient spoločnosti Beerwatch nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je Beerwatch oprávnený jednostranne započítať proti nároku Klienta na vrátenie kúpnej ceny.
 13. . V prípade, ak Klient odstúpi od Zmluvy po tom, ako udelil výslovný súhlas s poskytnutím služby ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je povinný uhradiť Beerwatch cenu za služby za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenie odstúpenia od Zmluvy.
 14. V prípade, že Klient je podnikateľ, môže mu byť ponúknuté náhradné odstúpenie od Zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený spoločnosťou Beerwatch. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady Beerwatch späť. Beerwatch je oprávnený účtovať Klientovi prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
 15. Beerwatch je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. V prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Beerwatch spravodlivo požadovať, nie je Beerwatch schopný dodať tovar Klient v lehote určenej v Zmluve, vyhradzuje si Beervatch právo odmietnuť objednávku, resp. odstúpiť od Zmluvy. V prípade, ak Klient nezaplatí spoločnosti Beerwatch cenu za služby spolu so zálohou za predmet nájmu v lehote dohodnutej v Zmluve, Beerwatch je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a požadovať vrátenie predmetu nájmu ak už bol odovzdaný. Týmto nie sú dotknuté nároky Beerwatch na náhradu nákladov s vybavením objednávky a zabezpečením doručenia predmetu nájmu.
 16. Klient nemá automatický nárok na poskytnutie služieb a uzavretie Zmluvy a Beerwatch môže odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak to bude opodstatnené na strane Beerwatch. Beerwatch bezodkladne informuje Klienta o stornovaní objednávky alebo o odstúpení od Zmluvy prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie a zálohy, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným Klientom.

X. Práva z vadného plnenia a reklamácie

 1. Beerwatch zodpovedá Klientovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Beerwatch zodpovedá Klientovi, že v čase, keď Klient tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Beerwatch opísal alebo ktoré Klient očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe vykonávanej reklamy,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Beerwatch uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Povinnosti z chybného plnenia má Beerwatch minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Klient je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa Beerwatch zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak Klient spoločnosti Beerwatch vytkol vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže Klient chybný tovar užívať.
 4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku Obchodných podmienok sa neuplatnia na tovar spoločnosti Beerwatch za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, na použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Klientom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia Klientovi nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám Klient spôsobil.
 5. V prípade, že Klient zistí, že tovar má vadu, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne a následne telefonicky oznámiť spoločnosti Beerwatch na adresu jeho sídla alebo na elektronickú adresu info@beerwatch.sk a na tel. č. +421 910 597 727.
 6. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Beerwatch obdržal od Klienta reklamovaný tovar. Klient doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný výrobok na adresu Beerwatch, s. r. o., Galbavého 1860/1, 841 01 Bratislava
 7. V prípade výskytu vady môže Klient spoločnosti Beerwatch predložiť reklamáciu a požadovať:
  • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
   • bezplatné odstránenie vady tovaru,
   • výmenu tovaru za nový tovar,
  • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
   • primeranú zľavu z ceny,
   • odstúpiť od Zmluvy.
 8. Klient má právo odstúpiť od Zmluvy,
  • ak má tovar podstatnú vadu,
  • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
  • pri väčšom počte chýb tovaru.
 9. Podstatné je také porušenie Zmluvy, o ktorom strana porušujúca Zmluvu už pri uzatvorení Zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana Zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 10. Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie Zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má Klient nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z ceny.
 11. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľnej vady po oprave opakovane alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má Klient právo uplatniť požiadavku na zľavu z ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od Zmluvy.
 12. Pri uplatnení reklamácie je Klient povinný spoločnosti Beerwatch oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu Beerwatch je možná len vtedy, ak Klient žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si Klient nezvolí svoje právo z podstatného porušenia Zmluvy včas, má rovnaké práva ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.
 13. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od Zmluvy môže Klient požadovať vrátenie ceny v plnej výške.
 14. Ak Beerwatch preukáže, že Klient pred prevzatím tovaru o chybe vedel alebo ju sám spôsobil, nie je Beerwatch povinný nároku Klienta vyhovieť.
 15. Klient nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 16. Beerwatch je povinný prijať reklamáciu v mieste podnikania (Galbavého 1860/1, 841 01 Bratislava). Beerwatch je povinný Klientovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Klient právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Klient požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 17. Beerwatch rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Beerwatch s Klientom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Klient má právo od Zmluvy odstúpiť.
 18. Reklamácia je za vybavenú považovaná okamihom, kedy o tejto skutočnosti Beerwatch informuje Klienta telefonicky, SMS alebo na e-mail Klienta. Táto skutočnosť sa oznamuje Klientovi do 30 dní bez ohľadu na to, či bola reklamácia zamietnutá alebo uznaná.
 19. Právo z vadného plnenia Klientovi nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že vec má vadu, alebo ak vadu sám spôsobil.
 20. V prípade oprávnenej reklamácie má Klient právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže od spoločnosti Beerwatch uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.
 21. Voľbu spôsobu reklamácie má Klient.
 22. V prípade zásahy vyššej moci alebo výpadku informačného systému Beerwatch, tento nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie predmetu nájmu.

XI. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Klient doručuje spoločnosti Beerwatch korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Beerwatch doručuje Klientovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho objednávke.

XII. Osobné údaje

 1. Všetky informácie o uzatvorenom obchode sú dôverné a bude sa s nimi tak zaobchádzať. Ak Klient nedá písomný súhlas, údaje nebude Beerwatch iným spôsobom než za účelom plnenia zo Zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú môžu byť Klientovi zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho Klient neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej Zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Informáciách o spracovaní osobných údajov TU.

XIII. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Zmluvné strany budú všetky spory riešiť prednostne mimosúdnou cestou, rokovaní Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk, ako orgán dohľadu nad Beerwatch. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Beerwatch je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

XIV. Záverečné ustanovenie

 1. Na všetky vzťahy medzi Beerwatch a Klientom sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to v akom štáte sa služba poskytuje a aký štátny príslušník je v postavení Klienta. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v Zmluve a týchto Obchodných podmienkach sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Beerwatch nie je vo vzťahu ku Klientovi viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 3. Všetky práva k webovým stránkam spoločnosti Beerwatch, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria spoločnosti Beerwatch. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Beerwatch.
 4. Beerwatch nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Klient nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Ak je niektoré ustanovenia Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Zmluvy či Obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 6. Zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná spoločnosťou Beerwatch v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Znenie Obchodných podmienok môže Beerwatch meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Aktualizované Obchodné podmienky budú zverejňované na webovej stránke Beerwatch.
 8. Prílohou Obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 13.7.2020.