Informácie o spracúvaní osobných údajov | Beerwatch.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

  1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť: 

Beerwatch, s. r. o.

so sídlom: Galbavého 1860/1, 841 01 Bratislava

IČO: 52 882 373

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.: 145191/B

kontaktné údaje:

email: info@beerwatch.sk

telefón: +421 910 597 727

www: www.beerwatch.sk (ďalej len „webová stránka“)

(ďalej len „Beerwatch” alebo „prevádzkovateľ“)

  1. Koho osobné údaje spracovávame?

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zákazníkov e-shopu nachádzajúceho sa na webovej stránke (ďalej len „dotknuté osoby“).

  1. Aké osobné údaje spracovávame?

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu dotknuté osoby poskytli/ a alebo osobné údaje, ktoré získal z objednávky dotknutej osoby:

Prevádzkovateľ zároveň používa na svojej webovej stránke cookies, ktoré slúžia na riadnu prevádzku webovej stránky a na účel analýzy prevádzky webovej stránky (štatistika návštevnosti stránky). Pri prechádzaní nášho internetového obchodu zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, či z ktorej stránky prichádzate. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia internetového obchodu vnímame ako svoj oprávnený záujem poskytovateľa, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Súbory cookies môže dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia, pričom bližšie informácie sú uvedené na aboutcookies.org.

Náš internetový obchod možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Nemožno však dokončiť objednávku, pretože tieto údaje sú nutné pre odovzdanie informácií medzi systémami.

Prevádzkovateľ využíva cookies aj na svojich stránkach na sociálnych sieťach ako napr. Facebook a Instagram. Tieto cookies sú poskytované prevádzkovateľovi spoločnosťou Facebook v anonymizovanej forme za účelom analýzy prevádzky stránky prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky). Viac informácií o cookies používaných spoločnosťou Facebook nájdete tu https://www.facebook.com/policy/cookies/.

  1. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:

V súvislosti s predajom našich produktov spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy a sme oprávnení spracúvať ich bez Vášho súhlasu.

Spracúvanie na základe súhlasu:

Vaše osobné údaje na účely marketingu, prostredníctvom ktorého Vás informujeme o novinkách a zmenách v súvislosti s našimi produktami a službami. môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Fotografie, videá z akcii na ktorých sa používajú produkty spoločnosti Beerwatch ako aj recenzie na spoločnosť Beerwatch sme oprávnení zverejňovať na internetovej stránke Beerwatch ako aj na facebooku Beerwatch a instagrame Beerwatch, na ktorých ste nás označili alebo nás spomínate. Tieto údaje môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Spracúvanie na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa:

Na základe oprávneného záujmu sme oprávnení spracúvať osobné údaje pri identifikácii a overení totožnosti návštevy pri osobnom prevzatí zakúpeného tovaru. Na tomto právnom základe môžeme taktiež spracúvať osobné údaje pri vymáhaní pohľadávok alebo v prípade súdnych sporov.

  1. Aký je účel ochrany osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je

Zo strany poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle GDPR.

Poskytovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

  1. Akým spôsobom chránime osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením

Poskytovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov a na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov.

Poskytovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

  1. Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Využívame služby externých sprostredkovateľov a tretích strán na dodanie tovaru / služieb (napríklad dodávateľom správy IT, právnym zástupcom, prevádzkarom e-shopu, poskytovateľom marketingových služieb)/ realizáciu platieb na základe zmluvy.

Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a Vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR a medzinárodných štandardov.

Osobné údaje môžu byť zároveň poskytnuté príjemcom Google (spoločnosť poskytujúca službu Google Analytics slúžiacu na analýzu prevádzky webovej stránky prevádzkovateľa) či Facebook (spoločnosť zabezpečujúca stránku prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook a Instagram prostredníctvom ktorej môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov Dotknutých osôb (v prípade udelenia súhlasu)).

  1. Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas existencie účelu spracúvania osobných údajov  t.j. minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu a v nevyhnutnom rozsahu do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie prípadných právnych nárokov a po dobu archivácie určenej príslušnými právnymi predpismi, vždy však minimálne po dobu skončenia všetkých konaní o právnych nárokoch.

Osobné údaje získané s Vašim súhlasom (na marketingové účely) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu, najdlhšie však po dobu 5 rokov. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na účely oprávneného záujmu sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu.

Súbory cookies môže dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

  1. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe (osobe, ktorej osobné údaje spracúva) potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov:

Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak:

Žiadosť o výmaz môže dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

Právo na prenos osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Právo na podanie sťažnosti

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.